Понеделник, 19 Февруари 2018

Крстопоклона недела во храмот Рождество на Пресвета Богородица - Скопје


SPE_3959SPE_3966SPE_3992SPE_4009

На Крстопоклона недела, која се прославува во третата недела од Великиот пост, Архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан во сослужение на свештеници од Скопската епархија служеше Божествена Литургија на св. Василиј Велики во храмот Рождество на Пресвета Богородица.

SPE_4028SPE_4031SPE_4043SPE_4063SPE_4083SPE_4089SPE_4134
По завршувањето на Литургијата се отслужи МОЛЕБЕН ЗА УМНОЖУВАЊЕ НА ЉУБОВТА по последните настани и случувања во нашата држава.

...За да нè очисти од гревовите и нашите беззаконија, кои во нас ја пресушуваат љубовта кон Него и ближниот, да ја всади со силата, дејството и благодатта на Пресветиот Свој Дух, и да ја вкорени во срцата од сите нас, искрено да се помолиме на Господа.

З
а да ја посее и вкорени преку благодатта на Својот Пресвет Дух новата заповед на Својот нов завет, да се љубиме еден со друг а не да угодуваме на себеси, туку постојано да го бараме она што е за Негова слава и подигање ( возрастување ) на ближниот, да се помолиме на Господа.

З
а да ја искорени во нас омразата, зависта и расправиите и сите други страсти кои го уриваат братољубието, а да ја посее нелицемерната љубов, да се помолиме на Господа.

За да ја распали во нас силната љубов кон Бога и ближниот преку благодатта на Својот Пресвет Дух и преку неа да ги изгори од корен сите страсти на душата и телото, да се помолиме на Господа.

За да ја искорени од нас страста на себељубието, а да ја вкорени добродетелта на братољубието преку силата на Својот Пресвет Дух, со скрушено срце да се помолиме на Господа.

З
а да не го љубиме светот и она што е од светот, но со вистинска љубов да Го љубиме Бога и Неговата слава, да го сакаме спасението и она што е полезно за ближниот, и секогаш да ги гледаме благата, што се подготвени на небесата, да се помолиме на Господа.

За да нѐ натера преку силата, дејството и благодатта на Својот Пресвет Дух вистински да ги љубиме не само ближните и нашите браќа, туку и нашите непријатели,и да им правиме добро на оние што нѐ мразат, да се помолиме на Господа.

За да внимаваме на себе, себеси да се презираме и секогаш да ги гледаме своите гревови, да се смириме пред Бога и пред сите, никогаш да не го осудуваме својот брат, но да го љубиме како самиот себе, преку силата, дејството и благодатта на Својот Пресвет Дух, да се помолиме на Господа.

За да ја имаме ревноста на древните христијани и силна љубов кон Бога и кон ближниот, да бидеме нивни наследници и продолжители не само надворешно, туку со делотворна вистина, преку силата, дејството и благодатта на  Пресветиот Дух, да се помолиме на Господа.

За да нѐ запази постојано во правоверие нас, кои сме колебливи, кои сакаме мир и љубов и кои напредуваме во сите добродетели, да нѐ сочува неповредени од сите душепогубни страсти преку силата, дејството и благодатта на Пресветиот Дух, да се помолиме на Господа.

Za da nè o~isti od grevovite i na{ite bezzakonija, koi vo nas ja presu{uvaat qubovta kon Nego i bli`niot, da ja vsadi so silata, dejstvoto i blagodatta na Presvetiot Svoj Duh, i da ja vkoreni vo srcata od site nas, iskreno da se pomolime na Gospoda.

Za da ja posee i vkoreni preku blagodatta na Svojot Presvet Duh novata zapoved na Svojot nov zavet, da se qubime eden so drug a ne da ugoduvame na sebesi, tuku postojano da go barame ona {to e za Negova slava i podigawe ( vozrastuvawe ) na bli`niot, da se pomolime na Gospoda.

Za da ja iskoreni vo nas omrazata, zavista i raspraviite i site drugi strasti koi go urivaat bratoqubieto, a da ja posee nelicemernata qubov, da se pomolime na Gospoda.

Za da ja raspali vo nas silnata qubov kon Boga i bli`niot preku blagodatta na Svojot Presvet Duh i preku nea da gi izgori od koren site strasti na du{ata i teloto, da se pomolime na Gospoda.

Za da ja iskoreni od nas strasta na sebequbieto, a da ja vkoreni dobrodetelta na bratoqubieto preku silata na Svojot Presvet Duh, so skru{eno srce da se pomolime na Gospoda.

Za da ne go qubime svetot i ona {to e od svetot, no so vistinska qubov da Go qubime Boga i Negovata slava,  da go sakame spasenieto i ona {to e polezno za bli`niot, i sekoga{ da gi gledame blagata, {to se podgotveni na nebesata, da se pomolime na Gospoda.

Za da nѐ natera preku silata, dejstvoto i blagodatta na Svojot Presvet Duh vistinski da gi qubime ne samo bli`nite i na{ite bra}a, tuku i na{ite neprijateli,i da im pravime dobro na onie {to ne mrazat, da se pomolime na Gospoda.

Za da vnimavame na sebe, sebesi da se prezirame i sekoga{ da gi gledame svoite grevovi, da se smirime pred Boga i pred site, nikoga{ da ne go osuduvame svojot brat, no da go qubime kako samiot sebe, preku silata, dejstvoto i blagodatta na Svojot Presvet Duh, da se pomolime na Gospoda.

Za da ja imame revnosta na drevnite hristijani i silna qubov kon Boga i kon bli`niot, da bideme nivni naslednici i prodol`iteli ne samo nadvore{no, tuku so delotvorna vistina, preku silata, dejstvoto i blagodatta na  Presvetiot Duh, da se pomolime na Gospoda.

Za da nѐ zapazi postojano vo pravoverie nas, koi sme koleblivi, koi sakame mir i qubov i koi napreduvame vo site dobrodeteli, da ne so~uva nepovredeni od site du{epogubni strasti preku silata, dejstvoto i blagodatta na Presvetiot Duh, da se pomolime na Gospoda.

Share